EULA

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM - EULA »

Software: veškerý zde nabízený software.

Toto je licenční smlouva s koncovým uživatelem ("EULA") nikoliv smlouva o prodeji výše zmíněného software ("Software"). Tato smlouva EULA je smlouvou mezi Vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a Miroslavem Kašparem ("Poskytovatel licence") týkající se výše zmíněného Software.

STAŽENÍM, INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM SOFTWARU POTVRZUJETE, ŽE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA. POKUD NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.

Berete na vědomí, že v rámci instalace Software do Vašeho mobilního zařízení může Poskytovatel licence shromažďovat nebo ponechat si osobní informace, jako, ale nikoliv pouze, IMEI číslo Vašeho mobilního zařízení.

Poskytovatel licence Vám poskytuje nevýhradní, omezenou licenci k instalaci a použití Software pod následujícími podmínkami:

1. AUTORSKÉ PRÁVO A DALŠÍ VYHRAZENÍ PRÁV A VLASTNICTVÍ

Poskytovatel licence si vyhrazuje všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena v této smlouvě EULA.
Tento Software je chráněn zákonem na ochranu autorských práv a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.
Poskytovatel licence vlastní nebo má udělenu licenci na veškerá vlastnická a autorská práva a práva duševního vlastnictví týkající se Softwaru.
Nárok na název tohoto Softwaru a jakékoliv kopie z něho odvozené si ponechává Poskytovatel licence nebo jiní vlastníci.

2. UDĚLENÍ LICENCE

(1) Na základě smluvních podmínek této smlouvy EULA Vám Poskytovatel licence poskytuje osobní, nevýhradní, nepřenositelnou a omezenou licenci k použití tohoto Software; licence může být poskytována v různých úrovních od plné placené licence po volnou licenci s omezenou funkcionalitou.
(2) Tato licence je omezena na jedno IMEI (International Mobile Equipment Identity - mezinárodní identita mobilního zařízení) resp. MEID (Mobile Equipment Identifier - identifikátor mobilního zařízení) nebo jiný obdobný identifikátor.
(4) Smíte vytvořit přiměřený počet kopií Softwaru pouze pro potřebu zálohy na zařízení jako je pevný disk, optické médium a podobně.

3. OMEZENÍ

Nesmíte bez písemného souhlasu Poskytovatele licence:
(1) používat, kopírovat, modifikovat, slučovat nebo přenášet kopie Softwaru kromě toho, jak je zde uvedeno;
(2) provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod ze strojového kódu Softwaru, zjišťovat zdrojový kód Softwaru;
(3) pronajímat, poskytovat na leasing ani půjčovat, a nesmíte prostřednictvím Softwaru poskytovat komerční hostitelské služby.

4. NAPROSTO ŽÁDNÉ ZÁRUKY

Produkt je navržen a nabízen jako produkt obecného určení a nikoliv pro konkrétní účel jakéhokoli uživatele a tudíž nemusí splňovat Vaše požadavky. Souhlasíte s tím, že Software nemusí být bezchybný a je dodán tak, jak je. Souhlasíte s tím, že nejste oprávněni si účtovat jakékoliv poplatky od Poskytovatele licence v souvislosti s tímto Software.
Poskytovatel licence se tudíž zříká s ohledem na Software všech záruk a podmínek, ať už uvedených, předpokládaných, zahrnutých nebo rozumějících se samo sebou, včetně, ale ne jen pouze, souvisejících s: názvem, narušením, prodejností, přesností, výsledkem, ledabylostí, zavirováním.

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Poskytovatel licence není v žádném případě odpovědný za jakoukoliv výjimečnou, vedlejší, nepřímou nebo vyplívající náhradu (včetně, ale nejen, za ušlý zisk, únik tajných nebo jiných informací, přerušení obchodu, ztrátu soukromí, poplatek za soudní spor) vzniklou nebo jinak související s užitím nebo neschopností používat Software, dokonce i když byl Poskytovatel licence informován o této možnosti.
Musíte ochránit a obhájit Poskytovatele licence před jakýmikoliv nároky a soudními spory, včetně poplatků za právní zastoupení, které by vzešly nebo vyplynuly z udělení licence.

6. UKONČENÍ

Kdykoliv můžete ukončit tuto smlouvu zničením všech Vašich kopií Softwaru a všech souvisejících dokumentů. Poskytovatel licence smí ukončit tuto smlouvu, pokud se nebudete řídit těmito smluvními podmínkami. V případě takovéhoto ukončení souhlasíte, že zničíte všechny Vaše kopie Softwaru a všech souvisejících dokumentů.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Tato Smlouva se řídí zákony České republiky a zákony Evropské unie.

admin, 23.5.2011 12:33

mapa stránek

sitemap.xml

toplist

Google vyhledávání:

 
nahoru